Condicions Generals d’ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat, regulen el lloc web fentpais.cat i la compra a través del mateix, la titularitat del qual correspon a FENTPAÍS SCCL.

FENTPAÍS SCCL és una societat cooperativa amb domicili a C. Lleida 10 · 08242 MANRESA · CATALUNYA, inscrita el 21 de desembre de 2012 al Registre de Cooperatives de Barcelona, al full 14/91, inscripció 1ª i amb CIF F65838567 i adreça de correu electrònic hola@fentpais.cat.

Aquestes condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de FENTPAÍS SCCL, en relació amb els productes i serveis que s’ofereixen a través del lloc web fentpais.cat.

1.- OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar fentpais.cat, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de fentpais.cat de conformitat amb la llei i allò establert en aquestes Condicions Generals, i haurà d’abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, causar danys o deteriorar el normal funcionament de fentpais.cat per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de FENTPAÍS SCCL, els col·laboradors que participen de fentpais.cat, la resta d’usuaris o qualsevol tercer.

2.- PRODUCTES I SERVEIS

2.1.- Capsa regal Fent País

Està formada per una guia il·lustrada que descriu el conjunt de les prestacions dels Col·laboradors seleccionats per FENTPAÍS SCCL que desitgen oferir els seus serveis a les persones beneficiàries d’una Guia-Regal. I un xec regal que permet pagar una o vàries prestacions a escollir entre les diferents opcions que figuren a la guia i en el que no hi figura el preu.

El contingut de les prestacions pot ser redefinit pels Col·laboradors. Així, en el moment de reservar una prestació, correspon al Beneficiari verificar el contingut exacte de la prestació.

Les instruccions d’ús de les Guia-Regal estan incloses a l’interior de la mateixa.

La realització de la prestació està sotmesa a les condicions específiques del Col·laborador seleccionat, en especial en termes d’anul·lació o modificació de la reserva, de límit d’edat i de les condicions físiques del o dels Beneficiaris. Correspon doncs al Beneficiari informar-se amb el Col·laborador escollit sobre l’existència de les possibles condicions específiques. Qualsevol rebuig per part d’un Col·laborador a realitzar la prestació per les raons citades prèviament no serà considerada com a discriminació de cap tipus ni com a incompliment, i no comportarà cap responsabilitat per part de FENTPAÍS SCCL o del Col·laborador implicat.

FENTPAÍS SCCL no és més que un intermediari entre el Beneficiari i el Col·laborador, pel que no podrà ser responsable en cas d’inexecució o de mala execució de la prestació. Es posa expressament en coneixement del Beneficiari que només les condicions particulars del Col·laborador seleccionat pel Beneficiari s’aplicaran durant l’execució de la prestació.

El Beneficiari ha de verificar que es beneficia d’una cobertura d’assegurança suficient per a la pràctica de certes activitats esportives anomenades “de risc”. Es recorda al Beneficiari que la realització de les prestacions en bones condicions de seguretat no l’omet d’observar les regles elementals de prudència per a les activitats esportives de risc. En conseqüència, aquest acceptarà els riscos.

FENTPAÍS SCCL es reserva el dret de posar fi a les seves relacions amb un o varis Col·laboradors durant la duració de validesa del xec regal, en particular en vista d’assegurar un nivell de qualitat òptim de les prestacions. En aquestes condicions i tenint en compte l’amplia gamma oferta per la Guia-Regal, el Beneficiari o el Client no podran accedir a cap reemborsament.

2.2.- Xec regal. Validesa i política de renovacions.

El xec regal inclòs a la capsa regal o bé el xec online que es pot comprar a través d’aquest web té la següent validesa:

• Validesa un cop activat. En el moment de la compra de la capsa-regal el xec queda activat i és vàlid durant els 12 mesos següents.
• Ampliació gratuïta via registre. Registrant el xec podràs ampliar gratuïtament 6 mesos la seva validesa i per tant el xec passarà a tenir una validesa de 18 mesos.
• Ampliació pagant un cost de gestió. Un cop el xec hagi caducat pots tornar-ne a ampliar la caducitat pagant els corresponents costos de gestió fins a la data de, com a màxim, 2 anys i 6 mesos després de la data d’activació del xec. Un cop passat aquest temps, el xec quedarà definitivament anul·lat, sense possibilitat de reemborsa ment per part del punt de venda ni per part de Fent País Cooperativa.

taula validesa

IMPORTANT
1. Si anul·les la teva reserva amb menys de 5 dies d’an telació o no et presentes el dia i hora assenyalats, el xec regal quedarà definitivament anul·lat, sense possibilitat de reemborsament per part del col·laborador escollit ni per part de Fent País Cooperativa.
2. Reserva com a mínim amb 48h d’antelació, en cas contrari, el col·laborador pot no acceptar el teu xec regal.
3. Les condicions generals contractuals poden canviar al llarg del temps, consulta-les a www.fentpais.cat
4. És possible que en determinades èpoques de l’any la quota destinada als xecs regal o al tipus d’habitació oferta de la guia o web estigui completa.
5. El llistat d’experiències que apareixen impreses a la guia no són contractuals, consulta l’oferta actualitzada al web www.fentpais.cat

2.3.- Val regal

El val regal està disponible exclusivament a través del web www.fentpais.cat. És un val amb un codi únic que funciona com un xec moneder, és a dir, disposa d’un crèdit en euros que el beneficiari pot utilitzar-lo comprant qualsevol producte del web. El val regal té una validesa d’un any a partir de la compra, tot i que es pot ampliar fins a 2 anys i mig pagant un cost de gestió de 19,9€.

2.4.- Altres productes de la botiga on-line.

FENTPAÍS SCCL es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s’ofereixen als usuaris a través de fentpais.cat. En particular, FENTPAÍS SCCL podrà en qualsevol moment addicionar nous productes i deixar de facilitar l’accés o ús, sense previ avís, de qualsevol dels diferents productes que s’ofereixen a fentpais.cat.

Els productes inclosos a fentpais.cat corresponen de la forma més fidel possible que permet la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts.

2.5.- Informació i opinions.

FENTPAÍS SCCL no es fa responsable de la informació o opinions que es publiquin en les descripcions dels col·laboradors, en les fitxes d’activitat/producte o en l’apartat de comentaris de cadascuna d’aquestes fitxes del lloc fentpais.cat.

FENTPAÍS SCCL es reserva el dret de suprimir de fentpais.cat qualsevol comentari o opinió dels usuaris que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de la persona.

3.- PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES DE LA BOTIGA ON-LINE

El Client seleccionarà a la web el producte que desitja adquirir i el nº d’unitats, quedant així introduït al seu “Cistell”.

Posteriorment facilitarà les dades per a l’enviament i, en cas de ser diferents, les dades de facturació. El Client serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a FENTPAÍS SCCL.

El “click” en el botó de “Continuar” permetrà al Client registrar la seva comanda, amb la condició d’haver acceptat expressament les presents Condicions Generals de venta.

Per últim, el Client ha de procedir a introduir les dades de la targeta de crèdit escollida com a forma de pagament.

La comanda no serà registrada fins a la darrera validació i el contracte no es conclourà definitivament fins a l’acceptació del pagament per part del banc.

Després d’haver confirmat el pagament de la comanda, FENTPAÍS SCCL enviarà en breu un correu electrònic a l’usuari confirmant-li la compra.

Un cop FENTPAÍS SCCL hagi efectuat l’enviament de la comanda, enviarà un correu electrònic a l’usuari informant de l’estat de la comanda i amb la corresponent factura adjunta.

4.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

4.1. Devolucions en exercici del dret a desistir la compra.

Tots els productes comprats a fentpais.cat podran ser retornats i reemborsats, sempre que l’usuari comuniqui la intenció de retornar el/s producte/s en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la data d’entrega. FENTPAÍS SCCL només acceptarà devolucions que compleixin les següents condicions:

  • El producte ha d’estar en l’estat, embalatge i etiquetatge originals.
  • Cal incloure una còpia de la factura dins del paquet, indicant els productes retornats i el motiu de la devolució.

Després de revisar l’estat dels articles retornats, FENTPAÍS SCCL comunicarà a l’usuari si té dret a la devolució de la quantitat abonada pels articles adquirits. En cas d’exercici del dret a desistir, només s’exigirà a l’usuari que es faci càrrec dels costos de devolució del bé.

La devolució de l’import s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la data que l’usuari va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que l’usuari va escollir al moment de realitzar la comanda.

4.2. Devolucions de productes defectuosos.

En cas que l’usuari consideri un producte defectuós al moment del lliurament, haurà de notificar-ho a FENTPAÍS SCCL a través de l’adreça de correu electrònic hola@fentpais.cat. FENTPAÍS SCCL derivarà a l’elaborador corresponent qualsevol reclamació per un producte defectuós, i serà aquest qui doni una resposta a l’usuari.

Així mateix, FENTPAÍS SCCL garanteix a l’usuari la reparació del producte, la seva substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte de compravenda, gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. En cas de no poder-se substituir el/s producte/s, es reemborsarà íntegrament la quantitat pagada per aquell/s producte/s.

4.3. Deteriorament o falta de material.

Qualsevol producte entregat ha de ser objecte d’un control minuciós per part del client, i en el cas de que s’observin anomalies, deteriorament parcial o total i/o absència d’algun producte de la comanda, haurà de fer les oportunes observacions a la factura del transportista.

Tant si s’han realitzat observacions a la factura del transportista com si no, el client haurà imperativament d’indicar al transportista les seves observacions per carta certificada amb justificant de recepció en les 72 hores laborals següents a contar desde la recepció del producte en qüestió.

Si no es realitzen observacions, es considera que el producte s’ha entregat en bon estat i no podrà ser objecte de cap reclamació posterior per aquest concepte.

4.4. Canvis i devolucions

Quan el beneficiari vulgui procedir amb un canvi o devolució al punt de venda físic on es va comprar una capsa regal, les condicions estaran subjectes a la política de cada punt de venda. L’única condició que exigeix Fent País és que no s’hagi estripat el precinte.

El beneficiari d’un xec regal (físic o online) pot demanar un o més canvis per un val regal dins el període de vida útil d’un xec regal que és de 2 anys i mig, a comptar des del primer xec regal que va adquirir.  És a dir, si per exemple es vol canviar un xec experiència per valor de 55€, s’entregarà al beneficiari un val regal per valor de 55€.

 

5.- SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’usuari pot enviar un correu electrònic a hola@fentpais.cat o trucar al telèfon d’assistència 93 013 19 09 de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00.

6.- ENTREGA

FENTPAÍS SCCL es compromet a entregar qualsevol comanda dins del límit de les existències disponibles. En cas de indisponibilitat dels productes demanats, el client serà informat amb el menor temps possible i tindrà la possibilitat d’anul·lar la comanda. En aquest cas podrà rebre el reemborsament de les quantitats pagades, dins d’un màxim de 30 dies a partir del pagament.

L’àmbit geogràfic de les vendes a través de fentpais.cat és exclusivament el territori de Catalunya. Els productes comprats a través de fentpais.cat s’enviaran a l’adreça de lliurament o bé al punt de recollida que l’usuari indiqui amb la màxima brevetat possible, en un termini mitjà de 48-72 hores.

Les despeses de transport estan prefixades i es facturaran com a complement del preu dels productes.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els elements de fentpais.cat i de cadascun dels productes, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes informàtics utilitzats en relació a aquests estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de FENTPAÍS SCCL o de tercers.

8.- PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei 15/99 LOPD, les dades personals de l’usuari seran incloses i conservades en un fitxer propietat de FENTPAÍS SCCL. El tractament d’aquestes dades es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, a l’atenció personalitzada i a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a FENTPAÍS SCCL. Així mateix, aquestes dades estaran a disposició de les empreses involucrades en d’operativa del portal fentpais.cat.

FENTPAÍS SCCL tractarà les dades amb màxima confidencialitat, sense efectuar cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent. FENTPAÍS SCCL podrà efectuar enviaments, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals. Alhora, l’usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades adreçant-se aFENTPAÍS SCCL, a través de l’adreça de correu electrònic hola@fentpais.cat.

FENTPAÍS SCCL aprovisionarà l’usuari que es registri a fentpais.cat de contrasenyes personals. L’usuari ha de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes, i assumeix, per tant, els danys o conseqüències que es derivin de la revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al portal fentpais.cat podrà ser modificada per l’usuari en qualsevol moment. L’usuari haurà de notificar immediatament a FENTPAÍS SCCL, a través de l’adreça de correu electrònic hola@fentpais.cat o bé trucant al 930131909, qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya.

9.- COOKIES

FENTPAÍS SCCL utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús a fentpais.cat. Les cookies són arxius instal·lats al disc dur de l’ordinador o bé a la memòria del navegador.

Si l’usuari no desitja que s’instal·li al seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l’usuari pot destruir les cookies lliurement. En cas que l’usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, pot perdre l’accés a alguns dels serveis oferts per fentpais.cat.

10.- FUR

L’usuari i FENTPAÍS SCCL se sotmeten per a la resolució de conflictes, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de FENTPAÍS SCCL.

11.- Google Analytics

Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc, una companyia amb oficina principal amb direcció 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.

Condiciones Generales de uso, Condiciones de Venta y Política de Privacidad

Las presentes Condiciones Generales de Uso, Condiciones de Venta y Política de Privacidad, regulan el sitio web fentpais.cat y la compra a través del mismo, cuya titularidad corresponde a FENTPAÍS SCCL.

FENTPAÍS SCCL es una sociedad cooperativa con domicilio en C. Lleida 10 · 08242 MANRESA · CATALUÑA, inscrita el 21 de diciembre de 2012 en el Registro de Cooperativas de Barcelona, ​​en la hoja 14/91, inscripción 1ª y con CIF F65838567 y dirección de correo electrónico hola@fentpais.cat.

Estas condiciones establecen los derechos y obligaciones de todos los usuarios de FENTPAÍS SCCL, en relación con los productos y servicios que se ofrecen a través del sitio web fentpais.cat.

1.- OBLIGACIONES DEL USUARIO

El usuario se obliga, con carácter general, a utilizar fentpais.cat, a adquirir los productos ya utilizar cada uno de los servicios de fentpais.cat de conformidad con la ley y lo establecido en estas Condiciones Generales, y deberá abstenerse de utilizarlos en cualquier forma que pueda impedir, causar daños o deteriorar el normal funcionamiento de fentpais.cat por parte de los usuarios o que pudiera lesionar o causar daños a los bienes y derechos de FENTPAÍS SCCL, los colaboradores que participan de fentpais.cat, el resto de usuarios o cualquier tercero.

 

2.- PRODUCTOS Y SERVICIOS
2.1.- Caja regalo Fent País
Está formada por una guía ilustrada que describe el conjunto de las prestaciones de los Colaboradores seleccionados para FENTPAÍS SCCL que desean ofrecer sus servicios a los beneficiarios de una Guía-Regalo. Y un cheque regalo que permite pagar una o varias prestaciones a escoger entre las diferentes opciones que figuran en la guía y en el que no figura el precio.

El contenido de las prestaciones puede ser redefinido por los Colaboradores. Así, en el momento de reservar una prestación, corresponde al Beneficiario verificar el contenido exacto de la prestación.

Las instrucciones de uso de las Guía-Regalo están incluidas en el interior de la misma.

La realización de la prestación está sometida a las condiciones específicas del Colaborador seleccionado, en especial en términos de anulación o modificación de la reserva, de límite de edad y de las condiciones físicas del o de los Beneficiarios. Corresponde pues al Beneficiario informarse con el Colaborador escogido sobre la existencia de las posibles condiciones específicas. Cualquier rechazo por parte de un Colaborador realizar la prestación por las razones citadas previamente no será considerada como discriminación de ningún tipo ni como incumplimiento, y no conllevará ninguna responsabilidad por parte de FENTPAÍS SCCL o del Colaborador implicado.

FENTPAÍS SCCL no es más que un intermediario entre el Beneficiario y el Colaborador, por lo que no podrá ser responsable en caso de inejecución o de mala ejecución de la prestación. Se pone expresamente en conocimiento del Beneficiario que sólo las condiciones particulares del Colaborador seleccionado por el Beneficiario aplicarán durante la ejecución de la prestación.

El Beneficiario debe verificar que se beneficia de una cobertura de seguro suficiente para la práctica de ciertas actividades deportivas denominadas “de riesgo”. Se recuerda al Beneficiario que la realización de las prestaciones en buenas condiciones de seguridad no lo omite observar las reglas elementales de prudencia para las actividades deportivas de riesgo. En consecuencia, este aceptará los riesgos.

FENTPAÍS SCCL se reserva el derecho de poner fin a sus relaciones con uno o varios Colaboradores durante la duración de validez del cheque regalo, en particular con vistas a asegurar un nivel de calidad óptimo de las prestaciones. En estas condiciones y teniendo en cuenta la amplia gama ofrecida por la Guia-Regalo, el Beneficiario o el Cliente no podrán acceder a ningún reembolso.

2.2.- Cheque regalo. Validez y política de renovaciones.
• Validez una vez activado. En el momento de la compra de la caja-regalo el cheque queda activado y es válido durante los 12 meses siguientes.
• Ampliación gratuita vía registro. Registrando el cheque podrás ampliar gratuitamente 6 meses su validez y por tanto el cheque pasará a tener una validez de 18 meses.
• Ampliación pagando un coste de gestión. Una vez el cheque haya caducado puedes volver a ampliar la caducidad pagando los correspondientes costes de gestión hasta la fecha de, como máximo, 2 años y 6 meses después de la fecha de activación del cheque. Una vez pasado este tiempo, el cheque quedará definitivamente anulado, sin posibilidad de reembolsa mente por parte del punto de venta ni por parte de Fent País Cooperativa.

taula validesa

IMPORTANTE
1. Si anulas tu reserva con menos de 5 días de año antelación o no te presentas el día y hora señalados, el cheque regalo quedará definitivamente anulado, sin posibilidad de reembolso por parte del colaborador elegido ni por parte de Fent País Cooperativa.
2. Reserva como mínimo con 48h de antelación, de lo contrario, el colaborador puede no aceptar tu cheque regalo.
3. Las condiciones generales contractuales pueden cambiar a lo largo del tiempo, consulta a sus www.fentpais.cat
4. Es posible que en determinadas épocas del año la cuota destinada a los cheques regalo o el tipo de habitación oferta de la guía o web esté completa.
5. El listado de experiencias que aparecen impresas en la guía no son contractuales, consulta la oferta actualizada en la web www.fentpais.cat

2.3.- Otros productos de la tienda online.
FENTPAÍS SCCL se reserva el derecho a decidir, en cada momento, los productos que se ofrecen a los usuarios a través de fentpais.cat. En particular, FENTPAÍS SCCL podrá en cualquier momento adicionar nuevos productos y dejar de facilitar el acceso o uso, sin previo aviso, de cualquiera de los diferentes productos que se ofrecen a fentpais.cat.

Los productos incluidos en fentpais.cat corresponden de la forma más fiel posible que permite la tecnología de visualización en web a los productos efectivamente ofrecidos.

2.4.- Información y opiniones.
FENTPAÍS SCCL no se hace responsable de la información u opiniones que se publiquen en las descripciones de los colaboradores, en las fichas de actividad / producto o en el apartado de comentarios de cada una de estas fichas del sitio fentpais.cat.

FENTPAÍS SCCL se reserva el derecho de suprimir de fentpais.cat cualquier comentario u opinión de los usuarios que sea contrario a la legalidad vigente, especialmente en los casos que vulnere los derechos y las libertades fundamentales de la persona.

3.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE PAGO DE LOS PRODUCTOS DE LA TIENDA ON-LINE
El Cliente seleccionará en la web el producto que desea adquirir y el nº de unidades, quedando así introducido a su “Cesta”.

Posteriormente facilitará los datos para el envío y, en caso de ser diferentes, los datos de facturación. El Cliente será responsable de la veracidad de los datos personales facilitados a FENTPAÍS SCCL.

El “click” en el botón de “Continuar” permitirá al Cliente registrar su pedido, con la condición de haber aceptado expresamente las presentes Condiciones Generales de venta.

Por último, el Cliente debe proceder a introducir los datos de la tarjeta de crédito elegida como forma de pago.

El pedido no será registrada hasta la última validación y el contrato no se concluirá definitivamente hasta la aceptación del pago por parte del banco.

Después de haber confirmado el pago del pedido, FENTPAÍS SCCL enviará en breve un correo electrónico al usuario confirmándole la compra.

Una vez FENTPAÍS SCCL haya efectuado el envío del pedido, enviará un correo electrónico al usuario informando del estado del pedido y con la correspondiente factura adjunta.

4.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
4.1. Devoluciones en ejercicio del derecho a desistir la compra.
Todos los productos comprados a fentpais.cat podrán ser devueltos y reembolsados, siempre que el usuario comunique la intención de devolver el / los producto / s en un plazo máximo de 14 días hábiles a contar desde la fecha de entrega. FENTPAÍS SCCL sólo aceptará devoluciones que cumplan las siguientes condiciones:

El producto debe estar en el estado, embalaje y etiquetado originales.
Hay que incluir una copia de la factura dentro del paquete, indicando los productos devueltos y el motivo de la devolución.
Tras revisar el estado de los artículos devueltos, FENTPAÍS SCCL comunicará al usuario si tiene derecho a la devolución de la cantidad abonada por los artículos adquiridos. En caso de ejercicio del derecho a desistir, sólo se exigirá al usuario que se haga cargo de los costes de devolución del bien.

La devolución del importe se efectuará en un plazo máximo de 30 días desde la fecha que el usuario comunicó la intención de desistir y mediante el mismo método de pago que el usuario escogió al momento de realizar el pedido.

4.2. Devoluciones de productos defectuosos.
En caso de que el usuario considere un producto defectuoso al momento de la entrega, deberá notificarlo a FENTPAÍS SCCL a través de la dirección de correo electrónico hola@fentpais.cat. FENTPAÍS SCCL derivará al elaborador correspondiente cualquier reclamación por un producto defectuoso, y será éste quien dé una respuesta al usuario.

Asimismo, FENTPAÍS SCCL garantiza al usuario la reparación del producto, su sustitución, rebaja del precio o resolución del contrato de compraventa, gestiones que serán gratuitas para el usuario. En caso de no poderse sustituir el / los producto / s, se reembolsará íntegramente la cantidad pagada por aquel / los producto / s.

4.3. Deterioro o falta de material.
Cualquier producto entregado debe ser objeto de un control minucioso por parte del cliente, y en el caso de que se observen anomalías, deterioro parcial o total y / o ausencia de algún producto del pedido, deberá hacer las oportunas observaciones en la factura del transportista.

Tanto si se han realizado observaciones en la factura del transportista como si no, el cliente deberá imperativamente indicar al transportista sus observaciones por carta certificada con acuse de recibo en las 72 horas laborales siguientes a contar desde la recepción del producto en cuestión .

Si no se realizan observaciones, se considera que el producto se ha entregado en buen estado y no podrá ser objeto de ninguna reclamación posterior por este concepto.

5.- SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Para cualquier incidencia, reclamación o ejercicio de sus derechos, el usuario puede enviar un correo electrónico a hola@fentpais.cat o llamar al teléfono de asistencia 93 013 19 09 de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

6.- ENTREGA
FENTPAÍS SCCL se compromete a entregar cualquier pedido dentro del límite de las existencias disponibles. En caso de indisponibilidad de los productos solicitados, el cliente será informado con el menor tiempo posible y tendrá la posibilidad de anular el pedido. En este caso podrá recibir el reembolso de las cantidades pagadas, dentro de un máximo de 30 días a partir del pago.

El ámbito geográfico de las ventas a través de fentpais.cat es exclusivamente el territorio de Cataluña. Los productos comprados a través de fentpais.cat enviarán a la dirección de entrega o bien en el punto de recogida que el usuario indique a la mayor brevedad posible, en un plazo medio de 48-72 horas.

Los gastos de transporte están prefijadas y se facturarán como complemento del precio de los productos.

7.- Propiedad intelectual e industrial
Todos los elementos de fentpais.cat y de cada uno de los productos, las marcas, la estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos y los programas informáticos utilizados en relación a estos están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial de FENTPAÍS SCCL o de terceros.

8.- PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Ley 15/99 LOPD, los datos personales del usuario serán incluidos y conservadas en un fichero propiedad de FENTPAÍS SCCL. El tratamiento de estos datos se destinará al desarrollo y ejecución de la venta, la atención personalizada y la promoción de productos y servicios propios y de terceras empresas vinculadas a FENTPAÍS SCCL. Asimismo, estos datos estarán a disposición de las empresas involucradas en la operativa del portal fentpais.cat.

FENTPAÍS SCCL tratará los datos con máxima confidencialidad, sin efectuar cesiones o comunicaciones a terceros al margen de las señaladas por la normativa vigente. FENTPAÍS SCCL podrá efectuar envíos, incluso por medios electrónicos, de comunicaciones comerciales y ofertas y concursos promocionales. Asimismo, el usuario podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos dirigiéndose aFENTPAÍS SCCL, a través de la dirección de correo electrónico hola@fentpais.cat.

FENTPAÍS SCCL aprovisionarà al usuario que se registre en fentpais.cat de contraseñas personales. El usuario debe mantener bajo su exclusiva responsabilidad las contraseñas, y asume, por tanto, los daños o consecuencias que se deriven de la revelación del secreto. Por razones de seguridad, la contraseña de acceso telemático a los servicios vinculados al portal fentpais.cat podrá ser modificada por el usuario en cualquier momento. El usuario deberá notificar inmediatamente a FENTPAÍS SCCL, a través de la dirección de correo electrónico hola@fentpais.cat o bien llamando al 930131909, cualquier uso no autorizado de su contraseña.

9.- COOKIES
FENTPAÍS SCCL utiliza cookies con el fin de mejorar sus servicios, facilitar la navegación, mantener la seguridad, verificar la identidad del usuario, facilitar el acceso a las preferencias personales y seguir su uso en fentpais.cat. Las cookies son archivos instalados en el disco duro del ordenador o bien en la memoria del navegador.

Si el usuario no desea que se instale en su disco duro una cookie, deberá configurar su programa de navegación por Internet para no recibirlas. Igualmente, el usuario puede destruir las cookies libremente. En caso de que el usuario decida desactivar las cookies, la calidad y rapidez del servicio pueden disminuir e, incluso, puede perder el acceso a algunos de los servicios ofrecidos por fentpais.cat.

10.- FUR
El usuario y FENTPAÍS SCCL se someten para la resolución de conflictos, y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio FENTPAÍS SCCL.

11.- Google Analytics
Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía con oficina principal con dirección 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ( “Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.